Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
  1. Taart van Jet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te 

      wijzigen of aan te vullen.  2. Door het gebruik van de internetsite en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt 

     de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals

     die staan vermeld op de internetsite. 3. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan

     de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Taart van Jet is op geen enkele

     wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.  4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  5. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een

     andere termijn in de offerte staat vermeld. 6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de

     Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, 

     per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven mailadres.  7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt

     en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de

     belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk

     (weer)gegeven of gedaan.

     Taart van Jet garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met

     de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. 

     Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of

     ontbinding.  8.  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke

      voorschriften hieromtrent. 9.  Bij onvolkomenheden dient de klant contact op te nemen met Taart van Jet.10. Taart van Jet is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan

      de Koper of anderen.
11. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van

      toepassing.12. Taart van Jet streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mail zo snel mogelijk te 

      beantwoorden.